Valdyba

Korporacijos valdyba – aukščiausias vykdomasis ir atstovaujantis Korporacijos organas. Korporacijos valdyba susirinkimo renkama slaptu balsavimu vienerių metų laikotarpiui.

Ją sudaro: Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas, Iždininkas, Raštininkas, Rykštukas (Arbiteris).

  • Pirmininkas – Korporacijos atstovavimas, veiklos organizavimas, valdybos ir visuotinių susirinkimų sušaukimas ir vedimas, susirinkimų darbotvarkės sudarymas, projektų rašymas, vadovavimas projektams arba projektų vadovo paskyrimas, straipsnių rašymas, tinklapio ir socialinių tinklų paskyrų administravimo kontrolė, Korporacijos veiklos strategijų rengimas ir pristatymas.
  • Pirmininko pavaduotojas – Korporacijos atstovavimas, kai nėra ar negali Pirmininkas, atstovas ryšiams su visuomene, projektų rašymas, viešieji pirkimai, projektų ir kitų Korporacijos vykdomų veiklų stebėsena ir kontrolė.
  • Iždininkas – Korporacijos biudžeto prižiūrėtojas, kurio pareigos yra: nario mokesčio rinkimas, buhalterinės apskaitos vedimas, buhalterinės knygos pildymas.
  • Raštininkas – Korporacijos el. pašto administravimas, straipsnių rašymas, šaukimų į valdybos ir visuotinį susirinkimą išsiuntimas, su pirmininku suderintos darbotvarkės išsiuntimas susirinkimo dalyviams, susirinkimo protokolų rašymas, tinklapio ir socialinių tinklų paskyros administravimas, atstovas ryšiams su kitomis organizacijomis.
  • Rykštukas – etiketo ir protokolo taisyklių prižiūrėtojas korporacijos viduje, gali siūlyti baudas, prižiūri valdybos ar prezidiumo skirtų baudų vykdymą, bendradarbiavimas su sendraugiais.